top of page

Intrastat

Pomůžeme vám se zpracováním a předkládáním výkazů agendy Intrastat ve směrech přijetí i odeslání, včetně negativních, dodatečných a opravných. Klasifikace zboží pro celní účely (zařazení zboží pod položku sazebníku TARIC). Uplatnění DPH ze zahraničí.

Naše služby v rámci externího vedení agendy Intrastat

Zpracování 
agendy

Zpracování a podání hlášení Intrastatu v směrech přijetí i odeslání, včetně negativních, dodatečných a opravných

Klasifikace

zboží

Klasifikace zboží pro celní účely (zařazení zboží pod položku sazebníku TARIC)

Uplatnění DPH

ze zahraničí

Při dodání zboží nebo přijetí služeb ze zahraniční

%

Daňové & účetní poradenství

V rámci svého podnikání nakupujete zboží nebo služby v zahraničí a faktury obsahují zahraniční DPH

 • vyt­voření efektivního systému pro vzájemné předávání podkladů a dat

 • zpětné kontroly a odsouhlasení údajů v rámci vykazovaného měsíce

 • vyhotovení výkazu Intrastat dle požadavků Celního kodexu

 • sestavy a výstupy dle parametrů předání zpracovaných a odeslaných výkazů

 • odevzdání výkazu příslušnému celnímu úřadu

 • elektronický přenos dat Celní správě

 • písemná měsíční zpráva o rozsahu hlášení podaného za konkrétní měsíc

 • smluvní převzetí odpovědnosti za správnost a včasnost podaných hlášení

 • odpovědnost za finanční škodu, která by vznikla vyměřením penále nebo pokuty

 • smluvní zaručení mlčenlivosti o důvěrných informacích

 • osobní asistenční služby v případě následné kontroly ze strany Celní správy

Co je Intrastat?

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie. Týká se vás v případě, že jste plátcem DPH nebo patříte do skupiny dalších osob, které jsou podle zákona o DPH osobami identifikovanými k této dani, a dosáhnete při přijímání nebo odesílání zboží tzv. prahu pro vykazování. Pro oba směry je práh stanoven na 12 milionů Kč. Limit se počítá vždy od začátku kalendářního roku (nebo ode dne přidělení DIČ k DPH), a to zvlášť za odeslané a zvlášt za přijaté zboží.

Jste připraveni zahájit konverzaci?

bottom of page